My Second Skin My Second Skin

Artikel 1 – Definities

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de betekenis zoals hieronder vermeld:

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de My Second Skin.
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. My Second Skin: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan kopers aanbiedt, ofwel de My Second Skin zoals beschreven in artikel 2.
 4. Dagen: werkdagen.
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper of My Second Skin in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die de producten van My Second Skin bestelt via de website www.MySecondSkin.nl of de producten van My Second Skin op enige andere wijze koopt;
 9. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de My Second Skin ter beschikking stelt die een koper kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de My Second Skin georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Partijen: My Second Skin en de koper.
 12. Producten: kleding, petten en toekomstige producten en diensten van My Second Skin
 13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en My Second Skin gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Informatie over de verkoper van de producten

My Second Skin

Architronlaan 2-60
5321JJ, Hedel
info@mysecondskin.nl

My Second Skin is een handelsnaam van Zavi B.V. en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59125837
Btw-identificatienummer: NL853328729B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en leveringen van, overeenkomsten met en betalingen aan My Second Skin.
 2. Door het plaatsen van een bestelling gaat de koper uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.
 3. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij My Second Skin zijn in te zien en zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de koper zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 7. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 8. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod en prijs

 1. Het aanbod van My Second Skin kan enkel worden aanvaard zonder afwijkingen. Het aanbod van My Second Skin, ongeacht of deze op basis van normale prijzen of speciale aanbiedingen zijn, blijven geldig zolang de voorraad strekt. De koper kan geen recht ontlenen aan het aanbod of aan offertes van My Second Skin.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw.
 5. My Second Skin zal niet gebonden zijn aan overduidelijke fouten of vergissingen in haar offertes of aanbod.
 6. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 7. Het aanbod is vrijblijvend. My Second Skin is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 8. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als My Second Skin gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden My Second Skin niet.
 9. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 10. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. My Second Skin kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 11. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  de prijs inclusief belastingen;

  1. de eventuele kosten van verzending;
  2. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  3. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  4. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  5. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen My Second Skin de prijs garandeert;
  6. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan
  7. het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  8. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de koper te raadplegen is;
 12. My Second Skin zal bij het product of dienst aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het e-mailadres van My Second Skin waar de koper met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

Artikel 5 – De overeenkomst, bestelling en betaling

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt My Second Skin onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door My Second Skin is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft My Second Skin passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal My Second Skin daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. My Second Skin kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien My Second Skin op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. My Second Skin heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen binnen één week na ontvangst te weigeren.
 6. My Second Skin vereist betaling van de producten vooraf. Betaling dient direct bij bestelling te geschieden.
 7. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan My Second Skin te melden.
 8. In geval van wanbetaling van de koper heeft de My Second Skin behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 6 – Levering en uitvoering

 1. My Second Skin zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan My Second Skin kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen binnen twee dagen doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij koper akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk twee dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De koper heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal My Second Skin het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij My Second Skin tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan My Second Skin bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het (laatste) product door de koper of gemachtigde derde.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan My Second Skin retourneren, conform de door My Second Skin verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan My Second Skin. Het kenbaar maken dient de koper te doen middels een e-mail aan My Second Skin of middels het modelformulier. Nadat de koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan My Second Skin heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 5. Ingeval de koper niet handelt in overeenstemming met paragraaf 5.2, of indien het prijskaartje is verwijderd of de producten anderszins niet in de oorspronkelijke staat wordt geretourneerd, is My Second Skin niet gehouden de aanschafprijs aan de koper te restitueren.
 6. Indien de koper gebruikmaakt van het herroepingsrecht, zal My Second Skin de aanschafprijs inclusief verzendkosten binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de producten of na het overleggen van sluitend bewijs van complete terugzending, restitueren.
 7. De kosten van retournering komen voor rekening van My Second Skin.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. My Second Skin kan het herroepingsrecht van de koper uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien My Second Skin dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door My Second Skin tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Artikel 9 – Privacy van de koper

 1. My Second Skin behandelt alle persoonsgegevens die zij ontvangt van de koper als persoonlijk en vertrouwelijk. My Second Skin gebruikt de persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en de betaling en levering van de producten. My Second Skin is ook bevoegd gebruik te maken van de persoonsgegevens voor haar eigen promotieactiviteiten, zoals de My Second Skin- nieuwsbrief.
 2. My Second Skin zal de persoonsgegevens van de koper niet bekendmaken aan enige derde anders dan partijen betrokken bij de betaling en verzending van de producten.

Artikel 10 – Garantie

 1. My Second Skin staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat My Second Skin er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de My Second Skin schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient, voor zover mogelijk, te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkeren.
 3. De garantietermijn van My Second Skin komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. My Second Skin is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 4. De garantie geldt niet indien:
  1. De koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van My Second Skin en/of op de verpakking behandeld zijn;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij My Second Skin, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij My Second Skin ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door My Second Skin binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Een klacht schort de verplichtingen van My Second Skin niet op, tenzij My Second Skin schriftelijk anders aangeeft.
 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door My Second Skin, zal My Second Skin naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten, alsmede alle andere documenten en materialen geleverd door My Second Skin zijn uitsluitend in handen van My Second Skin. De koper verkrijgt geen enkele (gebruiks)rechten en/of andere bevoegdheden.
 2. De koper verklaart op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van My Second Skin of deze rechten ongeldig te maken en/of het eigendom van deze rechten in gevaar te brengen.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Als My Second Skin tekortschiet in enige verplichting jegens de koper, kan een dergelijke tekortkoming My Second Skin niet worden aangerekend ingeval van overmacht zoals bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Overmacht omvat (maar is uitdrukkelijk niet beperkt tot) brand, storingen, stakingen georganiseerd door een erkende bond en handelingen of het uitblijven hiervan van overheden, inclusief gemeenten (zoals importbeperkingen).
 3. Alle bepalingen van deze paragraaf zijn van overeenkomstige toepassing op de overmacht van de leveranciers van My Second Skin en/of enige derden die zijn betrokken bij de productie en de levering van de producten. Alle gevallen van uitblijvende en/of late en/of gebrekkige uitvoering door de in deze bepaling genoemde partijen zal worden beschouwd als overmacht van My Second Skin.

Artikel 14– Aanvullende of afwijkende bepalingen en wijzigingen van de algemene voorwaarden

 1. Het is My Second Skin toegelaten om op enig moment de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen aan de algemene voorwaarden zijn toepasselijk vanaf het moment dat de gewijzigde versie is gepubliceerd op de website van My Second Skin.
 2. Aanvullende dan wel van deze algemene bepalingen afwijkende bepaling mogen niet ten nadelen van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 15 – Rechtskeuze en forum

 1. Op overeenkomsten tussen de My Second Skin en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de koper woonachtig is in het buitenland.
 2. Alle geschillen tussen partijen voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met overeenkomsten of deze algemene voorwaarden zullen zo veel mogelijk in overleg worden opgelost. Elk geschil dat niet door de parten wordt opgelost, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
X